FAQ

Wanneer je bij ons in behandeling komt heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze brief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen) en moet voor de start van het eerste contact zijn
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier)
  • Aangeven dat er naar generalistische basis-GGZ of specialistische GGZ verwezen wordt

 

Psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de regels voor de uitvoering van zijn beroep in beschreven. De psychologen van POLARIS werken aan de hand van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Wanneer je in behandeling bent bij onze praktijk, dan heb je ons mobiele telefoonnummer. Indien er sprake is van crisis kun je contact met ons opnemen (bericht of bellen) en dan zoeken we samen naar de beste oplossing. Kun je ons niet bereiken neem dan contact op met je huisarts. POLARIS heeft geen 24 uurs bereikbaarheid, maar overdag en in de avond (tussen 08.00 en 20.00 uur) proberen we zo snel mogelijk te reageren.

Buiten kantooruren kan je contact opnemen met de huisartsenpost (088 003 06 00) of met de spoedeisende crisisdienst psychiatrie Amsterdam: www.spoedeisendepsychiatrieamsterdam.nl.

Wanneer je niet in behandeling bij ons bent, neem dan contact op met je huisarts of de dienstdoende huisarts. Zo nodig kan hij/zij de crisisdienst inschakelen bij jou in de buurt. Heb je veel last van gedachten aan zelfmoord, dan kun je ook bellen met online zelfmoordpreventie 0900-0113. Of bezoek hun website: www.113.nl.

POLARIS maakt gebruik van een EPD (elektronisch patiëntendossier). In dit dossier is alle, voor de behandeling relevante informatie, terug te vinden. Dit dossier is voor niemand toegankelijk, behalve voor jou en je behandelaar. Je hebt recht op inzage van jouw volledige dossier. De provider van het EPD heeft zeer strikte beveiligingsmaatregelen getroffen om de privacy van klantgegevens te allen tijde te kunnen garanderen.

Een psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden; dit heet het beroepsgeheim. De cliënt moet toestemming geven om gegevens aan derden te kunnen verstrekken. Een psycholoog mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Een psycholoog heeft geen toestemming nodig wanneer hij anoniem over de behandeling overleg wil plegen met collega’s in intervisieverband. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht. POLARIS hanteert hierbij de geldende richtlijnen van de beroepsgroep.

Indien er gedurende de behandeling informatie moet worden verstrekt aan derden, dan gebeurt dit uitsluitend met jouw toestemming. Indien een behandeling langer duurt dan 12 weken, dan stuurt POLARIS (ook weer alleen met jouw toestemming) een brief met informatie over de behandelovereenkomst naar de verwijzer.

Ben je niet tevreden over de behandeling, dan horen we dit graag van je. We zullen je klacht serieus nemen en samen zoeken naar een goede oplossing. Wanneer het je niet lukt dit met je behandelaar te bespreken is het mogelijke een klacht in te dienen bij Klacht en Company via nip@klachtencompany.nl en/of deze digitaal in te dienen met het klachtenformulier.

Lees voor meer informatie ons klachten- en geschillenreglement.

Iedere GGZ-instelling en vrijgevestigde GGZ-praktijk is per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het statuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven.

Onze huidige wachttijd voor behandeling bedraagt ongeveer 5-6 maanden.